Referat generalforsamling 04-10-2021

Referat bestyrelsesmøde 14-09-2021

Referat bestyrelsesmøde 29-06-2021

Referat bestyrelsesmøde 29-09-2020

Referat bestyrelsesmøde 16-06-2020

Referat bestyrelsesmøde 10-03-2020

Referat bestyrelsesmøde 5-12-2019

Referat generalforsamling 7-11-2019

Indkaldelse til generalforsamling 2019 inkl. bilag

Referat fra bestyrelsesmøde 26/9-2019:

Referat fra bestyrelsesmøde 15/8-2019:

Referat fra bestyrelsesmøde 9/5-2019:

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 21/2-2019:

Indkaldelse og forslag til ekstraordinær generalforsamling 21/2-2019:

Referat fra bestyrelsesmøde 10/1-2019:

Referat fra Generalforsamling 7/11-2018:

Indkaldelse Generalforsamling 7/11-2018:

Referat fra bestyrelsesmøde 21/9-2018

Referat fra bestyrelsesmøde 11/6-2018

Referat fra bestyrelsesmøde 7/3-2018

Referat fra bestyrelsesmøde 5/12-2017

Referat fra bestyrelsesmøde 26/10-2017

Referat fra generalforsamling d. 26/10-2017

Årsregnskab 01.07.2016 - 30.06.2017


Referat bestyrelsesmøde 21/9-2017


1.Gennemgang af regnskab 2016-2017

a.Regnskabet blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

b.Henny underskrev regnskabet

c.Sandie sørger for revisorens gennemgang og underskrift.

2.Fastlægning/Indhentning af priser på glatføre bekæmpelse kommende sæson. Kent kontakter VM Anlæg og arrangerer fornyelse af kontrakt

3.Fastlægning/Indhentning af priser på grøn pleje næste sæson.

a.Kents far, Ejvind Christensen er interesseret i at byde ind på opgaven. Ejvind har en professionel plæneklipper (ny) og slår i forvejen græs på 11 sommerhusgrunde i Ertebølle svarende til samme areal som hos os og vil kunne tilpasse græsklipningen efter vejret, så dette års problemer med store græstotter undgås. (Endelig tilbud indhentes)

b.Kent indhenter tilbud fra Vm Anlæg

c.Kent indhenter tilbud fra Høgh og Færk

d.Kent indhenter tilbud fra firma som har kontaktet Henny. (Gennemgang af de grønne arealer er aftalt d.29/9)

4.Planlægning af Generalforsamling.

a.Dato Fastlagt til 26/10-2017 kl.19:00

b.Lokaler incl. kaffe/kage Henny arrangerer dette med Katrinehaven

c.Hvem er på valg, Niels, Hans, Kent, opstiller til genvalg, hvem? Kent Skovgaard (genopstiller), Hans Jensen (Genopstiller ikke) Niels Albert Johnsson (Genopstiller ikke), Suppleant - Helle Fuglsang, Suppleant – Steen Myrhøj og Suppleant Niels Jørgen Andersen

d.Stemmesedler Henny har stemmesedlerne fra sidste års generalforsamling

e.Øl/Vand Kent sørger for øl og vand (evt. rester fra arbejdsdagen)

f.Bestyrelsens forslag til behandling på generalforsamling Bestyrelsen fremlægger forslag om at kontingent fremover opkræves tidligere end i år umiddelbart efter generalforsamlingen, da vi hidtil har været mere en halvt igennem regnskabsåret inden pengene er på kontoen.

g.Indkaldelse Henny sørger for indkaldelse

h.Rundeling af indkaldelse og regnskab Henny sørger indkaldelse omdeles sammen med regnskab og budget

5.Budget Budgettet blev gennemgået. Følgende rettelser blev drøftet og aftalt.

a.Vintervedligeholdelse justeres når Kent har indhentet pris fra VM Anlæg

b.Vedligeholdelse af grønne arealer justeret når Kent har indhentet tilbud

c.Arbejdsdag justeres fra 15.000,- til 5.000,- i henhold til det på generalforsamlingen fastlagte beløb

d.Bestyrelsesmiddag budgetteres med 1.600,- selvom beløbet de sidste år ikke er anvendt.

6.Evt.

Fortovet langs friarealet ved legepladsen har flere sunkne fliser. Ejvind Christensen spørges om han vil hjælpe med at få dette ordnet.


Referat fra Generalforsamling 10/11-2016:


Referat fra Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen KATRINE den 10-10-2016.


•Cykelbomme afslag. Bestyrelsen gør ikke yderlig i denne sag.

•Skøde fra Finn Bach. Bestyrelsen forventer at lukke denne uden at modtage skøde.

•Generalforsamling. Bestyrelsen indstiller datoerne 10 nov. alternativt 8 nov. Kl. 19.00. Valg. Thomas på valg og genopstiller ikke. Steen på valg og genopstiller ikke. Niels sender ud hvis tur det er såfremt der ikke melder sig kandidater.

•Bestyrelsesmiddag. Middagen droppes i år.

•Fuldmagter. Det indskærpes at der laves regler for fuldmagter og hvordan disse bruges.

•Vintervedligehold. Store prisstigninger på op til 80% nye tilbud indhentes.

•Grønne områder. Prisstigning på ca. Kr. 8.000. Nye tilbud indhentes.

•Regnskab/Budget. Overskud på knap kr 4.000. Endelig budget færdiggøres når nye tilbud på områder indhentes.

•Arbejds dag indkaldt og aflyst p.g.a manglende tilslutning. Ny arbejdsdag foreslåes til første weekend i Sep. ( Ud fra det fantastiske arbejde som Kent var formand for )

•Evt. Der høres rundt om der er nogle der har lyst til at komme i bestyrelse.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R

 Regnskabet for 1/7-2015-30/6-2016 er nu færdigt og godkendt af reviser.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs tidligere referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger her:


Referat Generalforsamling 04.11.2015

Dato: 04.11.2015

Sted: Cafeen, Katrinehaven

Referat af: Ole Fisker


Fremmøde, antal stemmeberettigede:

Katrinevænget:13 fremmødte; 16 fuldmagter – i alt 29 stemmer

Katrineparken, ulige nr.:4 fremmødte

Katrineparken, lige nr.:4 fremmødte

I alt 37 stemmer.


Dagsorden


1.Valg af dirigent

2.Valg af referent

3.Formandens beretning

4.Fremlæggelse af regnskab

5.Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsperiode og fastsættelse af kontingent

6.Valg af medlemmer til bestyrelsen

a.På valg er: Ole Fisker, Katrinevænget (Genopstille ikke)

b.På valg: Niels Johnson, Katrinevænget. (Genopstiller)

7.Valg af suppleant til bestyrelsen

8.Valg af revisor og revisor suppleant

9.Indkomne forslag (se tidligere fremsendte)

•Rådighedsbeløb i vedtægter

•Årlig arbejdsdag med tilhørende forslag til renovering af legeplads

•Beløb til arbejdsdag som fast budget

•Bord bænke sæt /rest moms-beløb

10.Eventuelt


Ad 1:

Dirigent Allan Simonsen, Katrinevænget 21


Ad 2:

Referent Ole Fisker Katrinevænget 25 jf. vedtægterne


Ad 3:

Beretning i forkortet form:


Vintervedligeholdelse, forgangne sæson

-sæsonen startede 08.12.14, hvor der glatførebekæmpes første gang, der er glatførebekæmpet 9 gange i dec., 9 gange i januar, 4 gange i februar og 2 gange i marts. 05.03.15 sæson slut, glatførebekæmpet sidste gang.

Vintervedligeholdelsen kommende sæson: Aftale fortsætter med nuværende leverandør, VM anlæg minimal stigning + 3,5 % i forhold til 2014.

Vedligehold Grønne områder forgangen sæson -græsset er klippet første gang 14. april, klippet 24 gange, sidste gang 7. oktober.

Vedligehold Grønne områder næste sæson.-vedligehold Grønne områder var i udbud sidste år. Aftale 2 årig med nuværende leverandør VM anlæg. Samme pris i 2016 som 2015. VM anlæg = små 42.000,- kr.

-Opfordring til grundejerne, tag et kik på fortovet uden for grunden, pligt til at holde ukrudt væk.

Græsarealet mod volden. På sidste generalforsamling blev der talt om 1 ekstra gang slåning af arealet mod volden, det var op til bestyrelsen at beslutte. Koster kr. 1560,- incl. moms. Bestyrelsen har besluttet ikke at bruge penge på det i år, da vi i forvejen kommer ud med et lille underskud, efter overførsel af penge til vejfonden.

Færdiggørelse af fortov. Siden sidste generalforsamling, har Kommunen lavet/forlænget fortovet hen til busgaden, som aftalt, nu mangler kun slidlag på vejen, det sidste stykke ud til Agerlandsvej. Måske i år.? Kommunens ansvar/udgift.

Vejfondens penge: Aftale med 3,75 % rente udløb pr. januar måned 2015, pengene er netop flyttet fra alm. Brand bank til Andelskassen hvor vores øvrige penge står, her får vi 0,125 % på almindelig konto uden binding.

Arbejdsdag heller ikke arrangeret i år. Bestyrelsen har vurderet at der kun var opgaver omkring legepladsen at lave og grundet manglende tilslutning til arbejdsdag sidst vi arrangerede, har vi valgt ikke at arrangere i år.

Skøde på de sidste fællesarealer Rykket Finn Bach gruppen flere gange, sidste tilbage melding fra dem er: ”Vi har over de seneste 6 måneder erfaret, at det er praksis i kommunerne, ikke at overdrage fællesarealer til diverse grundejerforeninger. Dette er ikke til hinder for, at kommunerne overdrager driften af arealerne til de respektive grundejerforeninger. Derfor har vi generelt indtaget samme holdning, som kommunerne praktiserer.” Vi tager nu fat i ”den rigtige” ved Kommunen, om de er enige i den betragtning.

Sikring af færdsel på cykelstier, fra Salvievej og Morbærvej ned mod Katrinevænget:

Bestyrelsen har haft kontakt til Kommunen, som også har været i området til besigtigelse, de er enige i, at der er udfordringer de 2 steder, men de vil ikke bidrage økonomisk, til færdselssikring da det er privat fællesområde. Bestyrelsen har indhentet tilbud på etablering af, vejbomme magen til dem som der er på stien oppe ved Morbærvej. Herudover er Trygfonden ansøgt om hjælp til dækning af projektet.

Projekt med bord/bænk på Katrinevænget. På sidste generalforsamling, blev der bevilliget 7.500,- kr. til bord/bænksæt, flisebelægning etc. Etableringen er færdig, flot resultat. Budgettet holdt ikke helt, arbejdsgruppen har tolket det bevilligede beløbet som værende + moms. (se et af fremsendte forslag)


Bemærkninger til beretning:

•Sti mellem Katrinevænget og Katrineparken anvendes til bilkørsel over mod Morbærvej. Kan der laves foranstaltninger der forhindre dette?

•Ansvar for græsstykket mellem grunde på Katrineparken og ud til vejen, er det grundejerforeningen eller husejeren? Svar: Det er ikke helt klart hvilket område der er tale om, men generelt skal husejeren holde fortovet foran bopæl.

•Kan der laves en samlet aftale for snerydning for alle fortove? Svar: Det bør aftales mellem de enkelte husstande og evt. VM anlæg som i forvejen rydder de fælles fortove.


Beretning godkendt


Ad 4:

Regnskab godkendt.


Ad 5:

Budget godkendt med følgende ændringer: Kontingent hæves med kr. 100 til kr. 1.100 for at dække noget af udgiften til de valgte forslag under pkt. 9. Revideret budget kan ses på hjemmesiden.


Ad 6:

Niels A. Johnson er genvalgt.


Da ingen frivillige har meldt sig, anvendes proceduren med at starte fra Katrinevænget 1. Dvs. næste periode skal en person fra denne hustand repræsentere et medlem på Katrinevænget.


Ad 7:

Katrineparken 2, Steen Myrhøj blev valgt som suppleant

Katrinevænget 23, Richard Korr Johansen, blev valgt som suppleant


Ad 8

Katrinevænget 39, Michael Kristensen blev valgt som revisor

Katrinevænget 21, Allan Simonsen blev valgt som suppleant


Ad 9 (forslag jf. fremsendt bilag – lægges på hjemmeside):


•Forslag 1

Omhandler en vedtægtsændring. Dette kræver at forslaget fremsættes af et bestyrelsesmedlem og/eller 10 % af stemmeberettigede medlemmer jf.§8.1 i vedtægterne og kan dermed ikke behandles.


•Forslag 2

Kommentarer: Vi har slinger kurs vedr. dette, tidligere har der været besluttet at nedlægge legepladsen i takt med at de forskellige ting forfalder.

Vedtaget med 36 stemmer for og ingen imod.

•Forslag 3:

Vedtaget med 36 stemmer for og ingen imod.

 

•Forslag 4

Kommentarer.

Referatet fra sidste generalforsamling definere ikke momsen specifikt og der er kommentarer på at det er et skråplan at godkende mere efterfølgende.

Det bevilligede beløb blev vurderet som plus moms, samt der har været kontakt til bestyrelsesmedlem undervejs.

Forslag vedtaget med 30 stemmer for / 4 stemmer imod.


Ad. 10

Rotter: Der er ikke set rotter i kvarteret siden der blev handlet på at sætte rottekasser op lokalt, men der opfordres stadig til ikke at fordre fugle samt at holde spiselige ting udendørs i aflukkede beholdere. 


Fyrværkeri: Opfordring til forældre og deres børn: Brug af farvet skum, barberskum mv. til nytårsaften må ikke anvendes mod huse, biler mv. Der er flere eksempler på der bliver permanente skader på biler og garageporte. 


Husk også:

•Hjemmeside for grundejerforeningen Katrine: http://grundejerforeningenkatrine.dk/:

•Facebookside: Katrinevænget


Referat godkendt:


Dato: 22.12.2015


Formand - Niels Johnson

Dirigent - Allan Simonsen


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat Bestyrelsesmøde den 8. september

Sted: Katrinevænget 11

Deltagere: Thomas, Niels, Anne, Ole

Referat af:Ole


1.Bord/bænk sæt

2.Regnskab

3.Dato Generalforsamling

4.Valg til bestyrelse

5.Fartdæmpning, stier

6.Ekstra slagleklipning


1) Bord/bænk sæt i Katrinevænget

Der har været nogle misforståelser, om det bevilligede beløb på Generalforsamlingen til bord/bænk sæt i Katrinevænget var inkl. eller ekskl. moms.

Grundejerforeningen er ikke momsregistreret, derfor kommunikeres beløb altid inkl. moms og er kun ekskl. såfremt det er nævnt specifikt.

Som det fremgår af det godkendte referat fra Generalforsamlingen 2014, er det bevilligede beløb 7.500,- kr. og er altså inkl. moms, som det er normal praksis i Grundejerforeningens forretningsorden.

Bestyrelsen beslutter, at der ikke kan bevilliges et overtræk til projektet, i forhold til det godkendte beløb fra Generalforsamlingen.


2) Regnskab:

Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag til generalforsamling.

Begge dele vedlægges indkaldelse til generalforsamling.

Forrentningen af kassebeholdningen er stadig ca. 1 % ved 3 årig bindingsperiode. Vi ser tiden an, før vi binder os til en ny aftale.

Vedligeholdelse af grønne områder, her har vi fastpris aftale hos VM anlæg 2015 og 2016.

Vintervedligeholdelse er samme aftale som 2014/15 + 3½ %. Aftale fastholdes hos VM anlæg. 


3) Dato Generalforsamling

Tid: : 4 Nov. (alt. 3. el. 5. Nov)

Lokaler (Katrinehaven): Niels, vi bestiller kaffe og kage i år.

Indkaldelse (ca. 3 uger før): Niels

Godkendelse af regnskab: Thomas

Stemmesedler: Thomas

Øl/vand: Ole


4) Valg til bestyrelsen:

• Niels Johnson: På valg (Genopstiller)

• Ole Fisker: På valg (Genopstiller ikke)


5) Fartdæmpning, stier

Der arbejdes på et forslag til fartdæmpning på stierne fra Salvievej og Morbærvej, ned mod Katrinevænget. Foreløbig priser for etablering er ca. 20.000 + moms pr. sæt.

Der tages kontakt til Trygfonden for at høre om de vil være med til at sikre trafiksikkerheden på skolevejen, for efterhånden mange børn. Alternativt tages også kontakt til grundejerforeninger i Engelsborgs områder, da mange skolebørn kommer denne vej, der fra. 


6) Ekstra slagleklipning

Pris for en ekstra slagleklipning på området mod volden er ca. 1.560,-. Bestyrelsen mener ikke vi skal bruge penge på dette i år.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat af Konstituerende Bestyrelsesmøde den 11.11.2014

StedKatrinehaven

Deltagere: Niels, Anne, Thomas & Ole

Referat af:Ole Fisker


Konstituering af bestyrelsen, jf. valget på den ordinære generalforsamling d. 11-11-2014: 


•Niels Johnson Katrinevænget 11, Formand

•Anne Søderberg, Katrineparken 8, Næstformand

•Thomas Pedersen Katrineparken 3, Kasserer

•Ole Fisker, Katrinevænget 25, Sekretær


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat fra Generalforsamling dem 11.11.2014

Sted Katrinehaven

Referat af:Ole Fisker

Fremmøde, antal husstande:

Katrinevænget:13, plus 4 fuldmagter

Katrineparken, ulige nr.7

Katrineparken, lige nr.5, plus 2 fuldmagter

I alt 31 stemmer.


Dagsorden

1.Valg af dirigent

2.Valg af referent

3.Formandens beretning

4.Fremlæggelse af regnskab

5.Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsperiode og fastsættelse af kontingent

6.Valg af medlemmer til bestyrelsen

a.På valg er: Thomas Pedersen, Katrineparken ulige nr. (Genopstiller)

b.På valg: Steen Myrhøj, Katrineparken, lige nr. (Genopstiller ikke)

7.Valg af suppleant til bestyrelsen

8.Valg af revisor og revisor suppleant

9.Indkomne forslag

a.Bord-bænkesæt Katrinevænget

10.Eventuelt


Ad 1:

Hans Jensen Katrinevænget 1, blev valgt.


Ad. 2

Ole Fisker, Katrinevænget 25, blev valgt.


Ad. 3:

•Meget mild vinter med glatføre bekæmpelse startende første gang d. 17/1 og sidste gang d. 14/2. Sæsonen har kostet ca. 2.700, mod 30.000 kr. i forrige vinter.

•Kommende vintersæson har VM anlæg som leverandør igen, da det er billigste tilbud fra den udbudsrunde som er gennemført.

•Vedligehold af grønne områder. Græsset klippet 21 gange i løbet af sæsonen inkl. 1 gang tromling, gødskning, sprøjtning af fortove/parkeringspladser og slagle klipning. VM anlæg fortsætter de næste 2 år, dog mod en 3 % stigning i pris, igen det er billigste tilbud fra den udbudsrunde som er gennemført. 

•Vejfond har været placeret på en 3,75 % konto, men aftale udløber januar 2015. Ny aftale forventes at havne på ca. 2 %, men er ikke aftalt endnu.

•Der har ikke været afholdt arbejdsdag i indeværende år, dels grundet minimal interesse sidste år og dels manglende opgaver.

oOpfordring til forældre på legepladsen om at, foretage mindre vedligeholdelses opgaver.  Materialer betales af foreningen.

•Der mangles stadig skøde på fælles arealerne, Finn Bach har endnu ikke skrevet under. Kommunen inddrages i dette.

•Kommentarer til lokalplanen har været indgivet til det nye Netto byggeri og der er blevet lyttet til nogle af det nævnte ting.

oBusruterne har været lagt som færdsel i to retninger, men er nu blevet justeret til kun en vejs færdsel.

•Kommunens forslag om etablering af parkeringspladser ved Katrinehaven blev drøftet d. 11. marts på ekstraordinær generalforsamling, men løsnings forslaget blev forkastet. Kommunen valgte at følge generalforsamlingens beslutning.

•Det sidste udestående med kommunen er fortovet fra Katrineparken hen til busgaden, det forventes etableret i 2014 jf. Kommunen.

•Påmindelse om grundejerforeningen Katrines hjemmeside. Kun referatet fra generalforsamlingen bliver omdelt, mens bestyrelsesreferater kun findes på hjemmesiden.

•LINK til hjemmesiden: http://grundejerforeningenkatrine.dk/

Beretning godkendt


Spørgsmål:

Skal der foretages yderligere slagle klipning, fremfor kun 1 gang pr år?


Ad. 4 + 5

Fremlæggelse af regnskab jf. tidligere udsendte.

Regnskab og budget forslag incl. nedsættelse af kontingent godkendt


Ad. 6

Katrineparken lige numre: Anne Søderberg Katrineparken 8 blev valgt

Katrineparken ulige numre: Thomas Pedersen Katrineparken 3 blev genvalgt


Ad. 7

Katrinevænget 41: Jannie Poulsen blev valgt til suppleant

Katrineparken 33: Anne Dorte Møller blev valgt til suppleant


Ad 8:

Katrinevænget 39, Michael Kristensen blev valgt som revisor

Katrinevænget 21, Allan Simonsen blev valgt som suppleant


Ad 9:

Uddybning af forslag, med tilføjelse af at belægningssten er gratis.


Dvs. forslaget der stemmes om er et budget på 7.500 kr. fra grundejerforeningen og evt. resten kan være brugerbetalt.

•For: 17

•Imod: 6

Forslaget er godkendt.

Beløbet tages fra kassebeholdningen.

Arbejdet udføres evt. som arbejdsdag.


Kommentarer under punktet (Ikke uddybende)

•Risiko ved at området er skrånende og forslag til at der laves en afskærmning mod vejen for at forhindre bolde ud på vejen.

•Det er ikke iht. foreningens vedtægter, da det ikke er i fælles interesse. Skal det være fælles interesse, skal det placeres i midten mellem Katrinevænget og Katrineparken.

•Der er selvbetalt borde/bænk sæt Katrineparken, så hvorfor fælles betalt på Katrinevænget?

•Kan det laves som selvbetalt af brugerne, men gennem tilladelse fra Grundejerforeningen?

•Hvis alt skal balanceres mellem Katrineparken og Katrinevænget bliver der aldrig nogen initiativer til at udvikle området. 

•Katrineparken har bord/bænk sæt men virker meget lidt brugt.


Ad. 10

-Spørgsmål: Cyklerne fra de 2 cykelstier i Katrinevænget kommer meget stærk ned mod vejen. Kan der etableres noget ift. færdselssikring.? Det skal tages op med kommunen og bliver et tema for bestyrelsesarbejdet 2015.

-Kan slagle klipningen sættes op til 2 gange om året? Det er ikke modstand mod det på generalforsamlingen, så det er op til bestyrelsen at beslutte.

-Græsset omkring parkeringsplads ved Katrinevænget nr. 1 bliver ikke klippet længere, hvilket formentlig skyldes en fejl. Bør rettes ved næste kontakt til VM-anlæg.


Rotter:

Der er konstateret rotter flere steder på Katrinevænget og rottefænger har været hos en husejer.

Der er mange ting husejerne selv kan gøre for at forebygge mod rotter, men det primære er at undlade at have madvarer udenfor, samt undgå fodring af fugle.

Der kan læses yderligere om rotter i nedenstående links:


Viborg Kommune, borgerservice vedr. anmeldelse af rotter

http://kommune.viborg.dk/Borger/Byggeri,-bolig-og-flytning/Min-ejendom/Rotter


Anticimex

http://www.anticimex.com/da/dk/Virksomheder/Skadedyr1/Skadedyr-kategorier/Angriber-mad-og-tekstil/Rotter/


Mere om rotter:

http://www.skadedyrene.dk/Rotte/spor.htm


Formand Niels Johnson

Dirigent Hans Jensen

Referent Ole Fisker


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat fra bestyrelsesmøde den 22.oktober 2014


Dato22.10.2014

Sted Katrineparken 2

Referat af:Ole Fisker

Deltagere:Steen, Niels, Thomas & Ole


Dagsorden


1.Beslutning omkring vintervedligehold for kommende sæson. Thomas har indhentet tilbud.

Thomas Nørgård er spurgt og har ikke reageret.

VM anlæg kommet med priser:

Priser pr. gang: (excl. Moms)

                      2013/14       2014/15

Snerydning      495,-           502,40

Salt                435,-            441,50

Sand-                                 885,00


Stier

Salt                1280,-           1299,-

Sand                                   1625


Beslutning: Fortsætter med VM aftale og med fortsatte aftaler


2.Beslutning omkring vedligehold af grønne områder næste sæson. Thomas indhenter tilbud.

Priser pr. sæson: (excl .moms)

2013/14 2014/15

VM 2013/14 =  31.250


VM 2014/15 =,-32.187,-

Høgh og Færk = 33.900,-


Aftale: Græsslåning max. 20 gange

Sprøjtning 1 gang på Parkering og fælles fortove

Gødning: en gang pr. år

Tromling: En gang pr. år

Slagleklip:En gang pr. år


Beslutning: Fortsætte med VM


3. Beslutning om evt. Placering af vejfondens penge. Thomas indhenter tilbud.

Placeret hos Alm. Brand, men udløber pr. 31 jan. 2015

Renteforventes 2% for næste tre-årig periode. Nuværende er dog 3,75% men kan ikke forventes fremadrettes.

Beslutning: Thomas forlænger med Alm. Brand og aftaler vilkår.


4. Opsamling på året der gik.

Regnskab: Øget indtægt ift. Katrinehaven samt mild vinter, har givet stor likvid beholdning.

Bus: Ændret til én retning og dermed ingen venten af busser ved holdeplads.


5. Har vi udestående med kommunen eller andre.?

Skøde: Finn Bach har stadig ikke afleveret til Grundejerforeningen !


6. Budget forslag for næste år, incl. forslag til kontingent.

Fastsætte kontingent til 1.000 kr. pr hustand for perioden 2015/16

Katrinehaven betaler som aftalt svarende til 7 husstande, lig 7.000 kr.


7. Planlægning af Generalforsamling.

a. Dato: 11. Nov 2014, alternativ 18. og 19. Nov.

b. Lokaler: Forsøges Katrinehaven (Niels aftaler)

c. Indkaldelse: Senest 14 dage før. Niels laver indkaldelse, Thomas laver kopi af regnskab som kan medsendes.

d. Dirigent: Niels spørger Niels Jørgen; Thomas Spørger Hans

e. Referent: Ole

f. Hvem er på valg, genopstilling eller forslag til afløsere:

Steen er på valg: genopstiller ikke – ingen forslag til afløser.

Thomas er på valg: Genopstiller

Thomas spørger Michael Kristensen om at fortsætte som revisor.

g. Hvem sørger for hvad

Stemmesedler: Thomas

Øl og Vand: Steen


h. Har bestyrelsen forslag som skal behandles på forsamlingen.

Ingen forslag


I. Hvordan fordeles materiale fra bestyrelse?

Bestyrelses referater forefindes på hjemmesiden

Generalforsamling referat bliver omdelt, dog ikke krav fra vedtægter

Indkaldelser inkl. regnskab til generalforsamlinger omdeles


8. Evt.Bestyrelsesmiddag 28. okt. kl. 1900. Ole bestiller bord (Ly)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling den 11. marts 2014


Dato 11.03.2014

Sted Katrinehaven

Referat af:Ole Fisker


Dagsorden

1.Valg af dirigent

2.Valg af referent

3.Fremlægning og drøftelse af planerne omkring etablering af ekstra parkeringspladser på hjørnet af stamvejen og Morbærvej (”Busgaden”).

4.Afstemning; ønsker vi ekstra parkeringspladser


Velkomst ved Niels Johnson og stor tak for lån af lokalerne i Katrinehaven. Stor tak til Jan Rønne for deltagelsen.


Ad 1:

Hans Jensen, Katrinevænget 1 blev valgt som dirigent.

Han konstaterede at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.


Ad 2:

Ole Fisker, Katrinevænget 25, blev valgt som referent


Ad 3:

Bemærk at hele dialogen omkring for og imod ikke er med i dette referat.


Niels Johnson ridsede sagen op jf. fremsendte indkaldelse.

Nuværende forslag er at etablere parkering på kommunens grund overfor Katrinehaven. Området er placeret mellem Stamvejen og Morbærvej (Busgaden)


Gældende forslag:

•3 meter afstand til nærmeste beboer i Katrinehaven

•Lav bøgehæk afgrænser områder

•Græsarmering

•Plads til 20 personbiler

•Pladsen bliver offentlig parkering

•Jf. skitse 1

•Fortov forlænges som planlagt ned mod Morbærvej


Herefter blev der drøftet forskellige synspunkter, både for og imod. Af forkastede forslag til placering kan nævnes:

•Placering nord for Katrinehaven forkastet, da der er etableret regnvandsbassin

•Jord ved Agerlandsvej, grundet det er ikke er kommunal jord.

•Langs stamvej, grundet at der ikke ændrer generne.


Konstruktive forslag under dialogen:

•Tidsbegrænset parkering

•Forslag til andet end bøgehæk, så det passer til området

•Kun til personbiler (som planlagt)

•Hajtænder ved Morbærvej for at sikre vigepligt. Dette skyldes at oversigtsforholdende ændres.

•Der skal laves en aftale om vedligehold


Ad 4:

Afstemningsresultat:

•For etablering af nyt parkeringsområde: 14 stemmer

•Imod etablering af nyt parkeringsområde:18 stemmer

Ud af 32 stemmeberettigede, fysisk til stede og ved fuldmagt.


Konklusion: Forslaget forkastes.

Bemærk dog at afstemningen reelt kun er retningsvisende, da grunden ikke er Grundejerforenings ejendom men derimod kommunal.

 

Skitse 1: Forslag til parkering (Markeret med grønt)


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat fra Bestyrelsesmøde den 27.02.2014


Deltagere:Niels Johnsen, Steen Myrhøj, Thomas Pedersen, Ole Fisker

Afbud Ingen

Dato 27.02.2014

Sted Katrineparken 2

Referat af: Ole FiskerDagsorden

1.Skal der fremsættes yderligere klage til lokalplan 423

2.Parkering ved Katrinehaven

3.Færdiggørelse af vej-chikane


Ad 1:

På dette tidspunkt er det nu kun muligt at klage over retslige spørgsmål. Det vil sige at såfremt lokalplanen ikke er i uoverensstemmelse med planloven, kan der reelt ikke klages. Eksempelvis kan der ikke klages over færdsel. 

Tilgang af lastbiler sker ikke fra Morbærvej ud mod Katrinehaven, jf. seneste skitse fra lokalplan 423, tilsendt 3. Febr. 2014. (se skitse 1)

Bestyrelsen foretager sig dermed ikke yderligere ift. Klager.


Der er dog stadig store trafikale problemer med busser der mødes på Morbærvej. En del af lokalplanen øger vejbredden, men ændre ikke det faktum at busser afventer hinanden på Morbærvej og skaber trafikfarlige situationer.

Steen vil kontakte Midttrafik som det første, for at høre om de er imødekommende ift. problemstillingen. Alternativt kontaktes Teknisk forvaltning og Politi.

Såfremt der skal være afventende busser, foreslås et ”indhak” ud fra kommende Netto butik mod Vest – ved stamvejen.


Ad. 2

Forslag vedr. udvidet parkering ved Katrinehaven er tilsendt bestyrelsen. Problemstillingen er generelt manglende parkering ifb. Med arrangementer.

Forslaget vil give 14-16 ekstra pladser på hjørnegrunden mellem Stamvejen og Morbærvej. Grunden ejes af kommunen.

Der indkaldes dog til en ekstra ordinær generalforsamling d. 11/3, med formål at acceptere forslaget. Det skal dog igen fremhæves, at Kommunen selv råder over jorden. Arkitekt Jan Rønne indkaldes til samme møde med henblik på at svare spørgsmål fra grundejerforeningens beboere.


Ad 3.

Der rykkes kontinuerligt for færdiggørelse af vej-chikane ved Katrinehaven. Den er stadig uopmærket.

Konklusionen er at der fortsat lægges pres på at få dette færdiggjort.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

Referat


Formål:Konstituering af bestyrelse


Deltagere:Niels Johnsen

Thomas Pedersen

Steen Myrhøj

Ole Fisker


Referat afOle Fisker


Dato: 13-11-2013

Sted Vestervang Skole


Konstituering af bestyrelsen, jf. valget på den ordinære generalforsamling d. 13-11-2013:


Niels Johnsen Formand Katrinevænget 11

Steen Myrhøj Næstformand Katrineparken 2

Thomas Pedersen Kasserer Katrineparken 3

Ole FiskerSekretær Katrinevænget 25


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat fra generalforsamlingen den 13. november 2013


Der var mødt repræsentanter fra 22 husstande, nemlig

8 fra Katrineparken ulige numre, 4 fra Katrineparken lige numre og 10 fra Katrinevænget


1.Valg af dirigent

•Ole Fisker blev valgt


2.Valg af referent

•Niels Jørgen Andersen blev valgt


3.Formandens beretning

Niels Johnson gav en fyldig gennemgang af, hvad bestyrelsen har beskæftiget sig med i det forløbne år:

 

•Vintervedligeholdelsen har været forholdsvis dyr sidste vinter p.g.a. af den megen frost. Sæsonen startede den 2.12.2012 og sluttede med opfejning af sand den 17.4.2013


Bestyrelsen har indhentet nye tilbud på vintervedligeholdelsen for den kommende vinter. Det er besluttet at skifte leverandør til VM Anlæg, idet bestyrelsen forventer en ikke ubetydelig besparelse efter det afgivne tilbud.


•Vedligeholdelsen af de grønne områder har været tilfredsstillende. Der er lavet en 2-årig aftale med VM Anlæg, og arealerne bliver vedligeholdt på samme niveau i næste sæson.


•Grundejerforeningen har fået en hjemmeside, hvor det er muligt at se referaterne fra generalforsamlingen, bestyrelsesmøderne, telefonnumre på bestyrelsesmed-lemmerne o.s.v.  Adressen er: grundejerforeningenkatrine.dk


•Bestyrelsen havde indkaldt til en arbejdsdag den 1. juni 2013.  Initiativet var for-anlediget af den opfordring, der kom fra flere beboere på sidste års generalfor-samling.


Bestyrelsen havde forud besigtiget området og fundet, at det særligt var legeplad-sen, der trængte til en kærlig hånd. Beboerne kunne så tilmelde sig 4 specifikke opgaver, som bestyrelsen havde defineret.


Bestyrelsen hørte kun fra 1 beboer, hvorfor arbejdsdagen blev aflyst.


Bestyrelsen har derfor fjernet de genstande, der var gået i stykker og har besluttet også fremover at ville fjerne tingene efterhånden som de går i stykker.


Formanden opfordrede børnefamilierne til selv at foretage småreparationer, fjerne ukrudt omkring bord og bænke m.v.


•Skøderne på fællesarealerne

Viborg kommune overdrager principielt ikke skøder på fællesarealer til grundejer-foreninger.


Skødet på arealerne fra Finn Bach er udarbejdet og har ligget klar til underskrift

hos Finn Bach i ca. 1 år. Der sker ikke noget, selv om der er rykket flere gange.


•Byggeriet af Katrinehaven er færdigt.


ødelagte fortov er nu repareret


der er lavet vejbump, som der er aftalt, men der mangler fortsat afstrib-ning og 2 pullerter, hvilket dog er lovet færdig i den kommende uge, hvis vejret tillader det.


Der mangler parkeringspladser til Katrinehaven, selv om der ifølge Viborg Kommune er etableret det antal, som kommunen er forpligtet til i forbin-delse med byggeriet. Kommunen overvejer p.t. en mulig placering af de manglende pladser, enten langs volden, på græsarealet over for de gule rækkehuse på hjørnet af Katrinevænget og busgaden eller evt. på græs-arealet i vejsiden langs Katrinehaven.


Bestyrelsen indkalder til et beboermøde, når forslaget foreligger, og så-fremt placeringen foreslås på grundejerforeningens fællesarealer.


Oprydningen langs volden mangler. Det afventer beslutningen om etable-ring af parkeringspladser.


Endvidere mangler en forlængelse af fortovet hen til busgade, som der foreligger aftale om med Viborg Kommune.


Der er indgået en aftale om driftstilskud til grundejerforeningen fra Katri-nehaven. Aftalen indebærer et årligt driftstilskud til vintervedligeholdelse og vedligeholdelse af grønne områder svarende til kontingentet for 7 hus-stande. Driftstilskuddet for det kommende år er således kr. 8.400.


•Lokalplanforslaget vedrørende etablering af en dagligvareforretning er p.t. ude i høringsfasen og bestyrelsen har allerede afgivet sine bemærkninger til forslaget. Bemærkningerne vedrører især problemerne omkring trafiktætheden, samt ind- og udkørselsforholdene til såvel Katrinevænget som Agerlandsvej. Bestyrelsen har peget på en rundkørsel ved Katrinevænget, Agerlandsvej og Kastanievej som en mulig løsning, og samtidig foreslået, at den nye dagligvarebutik får direkte udkørsel til rundkørslen.


Herudover har bestyrelsen peget på problemerne omkring bustrafikken og foreslå-et, at busholdepladsen over for de gule rækkehuse flyttes i forbindelse med plan-lægning af trafikafviklingen for det nye lokalplanområde.


Formanden læste den samlede indsigelsen op for forsamlingen.


•Formanden takkede for den årlige bestyrelsesmiddag, som bestyrelsen har indtaget og nydt.


Beretningen blev godkendt af forsamlingen.


4.Fremlæggelse af regnskab

Kassereren Thomas Pedersen gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

 

5.Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsperiode og fastsættelse af kontingent

Kassereren Thomas Pedersen gennemgik budgetforslaget for det kommende år, 1.7.2013 til 30.6.2014. Budgettet blev godkendt, herunder med et uændret kontingent og en uændret henlæggelse til vejfonden.


I budgettet var der ikke indregnet det driftstilskuddet fra Katrinehaven, der efter budget-tets udarbejdelse er opnået enighed om. Driftstilskuddet svarer til kontingentet for 7 husstande og udgør derfor kr. 8.400 i budgetperioden.


6.Valg af medlemmer til bestyrelsen

•Ole Fisker, Katrinevænget 25 blev valgt for de kommende 2 år.

•Niels Johnson, Katrinevænget 11 blev genvalgt.


7.Valg af suppleanter til bestyrelsen

•Jannie Poulsen, Katrinevænget 41 blev valgt

•Anne Dorte Møller, Katrineparken 33 blev genvalgt.


8.Valg af revisor og revisorsuppleant

•Michael Kristensen, Katrinevænget 39 blev valgt som revisor og

•Allan Simonsen, Katrinevænget 21 blev valgt som suppleant.


9.Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.


10.Eventuelt

Spørgsmålet om yderligere indsigelse i forhold til lokalplanforslaget blev drøftet, idet der kunne konstateres en bekymring for børnenes sikkerhed ved at benytte busgaden som skolevej. Anette Kristensen, Katrinevænget 39 vil tage initiativ til at udarbejde en sup-plerende indsigelse og indsamle underskrifter hos beboerne.


Bestyrelsen blev rost for indsatsen i det forløbne år.


Referent:

Niels Jørgen Andersen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat


Bestyrelsesmøde den 19. september 2013 kl. 20.00 på Katrineparken 2

__________________________________________


Deltagere:

Niels Albert Johnson, Thomas Pedersen, Stehen Myrhøj og Niels Jørgen Andersen


Dagsorden


1.Status på udestående med Kommunen.

Niels redegjorde for status.


Viborg Kommune har bedt terræn-entreprenøren komme med en pris på opretning af fortov, maling af vejbump, etablering af to pullerter samt genplantning af de to knækkede vejtræer.


Derudover har kommunen bedt arkitektfirma om at lave forslag til parkering og få en pris på dette.


Spørgsmålet om forlængelse af fortov mm. hører under kommunens vejafdeling, som ikke har givet en melding om, hvornår dette sker. Forlængelsen er for længst aftalt med kommunen.


Formanden følger op på sagen, så fortov m.v. fremskynde, så det kan blive færdig inden vinteren.


2.Bussen / stoppested

Spørgsmålet om busdrift, herunder placeringen af busstoppesteder, ligger uden for det område, grundejerforeningen skal beskæftige sig med efter vedtægterne.


Bestyrelsen vil dog tage spørgsmålet med i overvejelserne, når lokalplan 423 kommer i høring – formentlig inden længe. Lokalplan 423 omhandler etablering af en dagligvarebutik ved Agerlandsvej ind mod Katrineparken ulige numre.


Bestyrelsen forventer, at det kan komme på tale at komme med bemærkninger til planen i forhold til udkørselsforholdene, trafikafviklingen og måske også parkeringsforholdene. I den forbindelse vil det være naturligt at inddrage spørgsmålet om en hensigtsmæssig placering af busstoppestedet, som med den nuværende beliggenhed er til gene for beboerne i Katrineparken.


3.Aftaler vi skal have lavet med Katrinehaven, hvad skal aftales og hvem gør det.

Det blev aftalt, at Niels og Thomas optager forhandling med Katrinehavens ledelse om at bidrage til økonomisk til de ting, som Katrinehaven benytter sig af i området. Det drejer sig bl.a. om græsklipning på arealet op mod Katrineparken ulige numre, snerydning og grusning af grundejerforeningens fortove og stier, som det kan konstateres, at beboerne benytter flittigt.


Bestyrelsen fandt af et årligt bidrag svarende til kontingentet for 5 parceller, kunne være et udgangspunkt, d.v.s. p.t. kr. 6.000 årligt.


4.Legepladsen

Bestyrelsen var ikke indstillet på at afsætte særskilte midler i budgettet til løbende vedligeholdelse af legepladsen.


Beboerne, herunder dem, der benytter legepladsen, havde ikke meldt sig til en fælles arbejdsdag, som særligt var tænkt brugt til vedligeholdelse af legepladsen.


Steen havde repareret gyngen og fjernet det ene vippedyr, som var i stykker og ubrugbart.


Kommer der forslag fra beboerne om afsætning af penge til legepladsen, overlades det til generalforsamlingen at forholde sig til forslaget.


Efterhånden som legeredskaberne går til, bør de fjernes af hensyn til børnenes sikkerhed.


Bestyrelsen finder naturligvis ikke noget til hinder for, at de beboere, der besøger og bruger legepladsen, samtidig med at børnene leger, benytter lejligheden til f.eks. at fjerne lidt ukrudt.


5.Snerydning/Glatførebekæmpelse

Det blev aftalt at Thomas tager kontakt til Thomas Nørgaard med henblik på en fortsættelse i den kommende vinter.


Der var generel tilfredshed med snerydningen og glatførebekæmpelsen.


6.Regnskab for 2012/13

Der var umiddelbart ingen bemærkninger til regnskabet.


Niels Jørgen gjorde opmærksom på, at erfaringerne viste, at det var nødvendigt at have nøje kontrol med de leverede ydelser, inden regningerne bliver betalt. Aftalte ydelser bliver ikke altid leveret. Eksempelvis er der vist ikke sprøjtet for ukrudt på parkeringsarealerne og det fælles fortov i år, hvilket så betyder, at restbetalingen til VM Anlæg her i efteråret skal reduceres med kr. 2.000, da denne ydelse er med i tilbuddet fra VM Anlæg.


7.Budget 2013-2014

Thomas fremlagde et budget, som blev godkendt. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent til den kommende generalforsamling.


8.Generalforsamling, dato, hvem gør hvad etc.

Thomas tager kontakt til pedellen og aftaler datoen. Steen sørger for øl/sodavand. Niels Jørgen for stemmesedlerne og tjekliste. Niels kontakter Ole Fisker som et muligt emne til dirigent.


9.Evt.

Intet under punktet.Referent: Niels Jørgen Andersen-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bestyrelsesmøde 15.04.2013


Referat af bestyrelsesmøde den 15. april 2013 kl. 18.3kl. 18.39


I mødet deltog Niels Johnson, Thomas Pedersen og Niels Jørgen Andersen. Steen Myrhøj havde meldt forfald


Dagsorden:


1.Status på skødet

Niels Johnson orienterede om, at han endnu ikke havde fået skødet fra Finn Bach. Niels underskrev skødet den 30. oktober 2012 og fremsendte det til Finns advokat til under-skrift.


Det blev aftalt, at Thomas undersøger hos Bach-Gruppen, hvor skødet bliver af.


2.Vedligeholdelse af grønne områder

Grundejerforeningen har endnu ikke lavet kontrakt med VM Anlæg for den kommende sæson, fordi der fortsat er en række uklarheder omkring foreningens arealer, som be-styrelsen havde håbet at kunne få afklaret inden en kontraktindgåelse.


VM Anlægs har tidligere afgivet et tilbud, som imidlertid var baseret på, at vi fik fær-diggjort arealet langs volden. Det blev som bekendt nedstemt på generalforsamlingen, hvorfor tilbuddet skal reduceres på dette grundlag.


Bestyrelsen har også afventet en færdiggørelse af Katrinehaven, fordi dele af Grund-ejerforeningens fællesarealer har været anvendt til oplagsplads, parkeringsareal m.v. under byggeriet. Dele af arealerne vil kommunen derfor skulle bringe tilbage til den op-rindelige stand. På grund af byggeriets forsinkelse har der endnu ikke været afholdt møde med Viborg Kommune.


På grund af det fremskredne tidspunkt, besluttede bestyrelsen nu at tage kontakt med VM Anlæg for at indgå aftale for denne sæson, og det aftaltes, at Niels Jørgen snarest forhandler kontrakten på plads med afsæt i det oprindelige tilbud fra VM Anlæg.


Der er efterfølgende indgået følgende aftale med VM Anlæg om vedligeholdelsen af are-alerne for 2013 og 2014:


Til sammenligning betalte vi i 2011 og 2012 kr. 39.268 for vedligeholdelsen.


3.Planlægning af arbejdsdag.

Forud for mødet besigtigede bestyrelsen området. Det er især legepladsen, der trænger til et eftersyn.


Bestyrelsen konstaterede umiddelbart følgende mangler ved legepladsen:

•Kanten omkring sandkasse trænger til udskiftning

•På den ene gynge mangler der en skive til fastgørelsen af dækket.

•Et vippedyr er i stykker og skal enten fjernes eller repareres.

•Trappen til rutschebanen trænger til reparation.

Det blev aftalt, at der indkaldes til arbejdsdag lørdag den 1. juni 2013 kl. 10.00, og at beboerne ved tilmelding skal melde sig til at tage vare om en konkret opgave. Hvis ikke der kommer tilmeldinger, aflyses arbejdsdagen.

4.Møde med Viborg Kommune

Bestyrelsen vil snarest aftale et nyt møde med Viborg Kommune med henblik på bl.a. drøftelse af følgende forhold:

a.Reparation af vejarealet efter byggeriet (især i svinget ved busgaden og ved ud-kørslen til Agerlandsvej)

b.Anlæg af indkørsel til Katrinehaven med SF-sten, jfr. tidligere aftale.

c.Formaliteterne omkring Viborg Kommunes overtagelse af Katrinevænget til efter indkørslen til Katrinehaven, jfr. tidligere aftale. 

d.Reetablering af fællesarealet langs volden, der er anvendt som oplagsplads un-der byggeriet (reetablering eller en økonomisk kompensation, som grundejerfor-eningen kan anvende til færdiggørelse af arealet).

e.Anlæg af fortov hen til busgaden og helst op ad busgaden til indkørslen til Katri-neparken lige numre.

f.Reparation af ødelagt fortov på Katrinevænget (helt hen til indkørslen til Katri-neparken ulige numre er fliserne trykket skæve på grund af tung trafik over for-tovet).

g.Et skilt til Katrineparken ulige numre er sammen med et teknik-skab blevet på-kørt under byggeriet og skal repareres.

h.Hvad har Viborg Kommune tænkt sig at gøre ved det grønne areal, der grænser op til Katrineparken lige numre, og som nu i vid udstrækning anvendes til parke-ringsplads for Katrinehaven.

i.Parkeringsforholdene generelt ved Katrinehaven er ikke tilfredsstillende (Biler parkerer såvel langs vejen som på det det grønne område, som grundejerfore-ningen hidtil har vedligeholdt)

5.Regnskab/budget

Kassereren gav en aktuel status på regnskabet.


Kontingentet var indgået, bortset fra en enkelt grundejer, der endnu ikke havde betalt. Bestyrelsen overvejer, om der fremover automatisk skal udsendes en skriftlig rykker med tillæg af ”rykkergebyr”, når kontingentet ikke betales rettidigt.


Vinteren i 2012/2013 har været lang og dyr. Der er brugt kr. 26.650. Hertil kommer udgiften til fejning og opsamling af sand.


6.Grundejerforeningen hjemmeside

For at kunne give en bedre information til beboerne har bestyrelsen besluttet at oprette en hjemmeside, hvor vedtægter, referater, regnskaber m.v. kan offentliggøres.


Thomas står for opbygningen og bestyrelsen forventer snart at kunne tage den i brug.

Adressen bliver: grundejerforeningenkatrine.dk


7.Eventuelt

Der var ingen emner under aktuelt.


Bestyrelsen:

Formand Niels Johnson, Katrinevænget 11

Kasserer Thomas Pedersen, Katrineparken 3

Sekretær Niels Jørgen Andersen, Katrinevænget 9

Medlem Steen Myrhøj, Katrineparken 2


ReferentNiels Jørgen Andersen


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

Referat


Formål:Konstituering af bestyrelse


Deltagere:Niels Johnsen

Thomas Pedersen

Steen Myrhøj

Ole Fisker


Referat afOle Fisker


Dato: 13-11-2013

Sted Vestervang Skole


Konstituering af bestyrelsen, jf. valget på den ordinære generalforsamling d. 13-11-2013:


Niels Johnsen Formand Katrinevænget 11

Steen Myrhøj Næstformand Katrineparken 2

Thomas Pedersen Kasserer Katrineparken 3

Ole FiskerSekretær Katrinevænget 25


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat fra generalforsamlingen den 13. november 2013


Der var mødt repræsentanter fra 22 husstande, nemlig

8 fra Katrineparken ulige numre, 4 fra Katrineparken lige numre og 10 fra Katrinevænget


1.Valg af dirigent

•Ole Fisker blev valgt


2.Valg af referent

•Niels Jørgen Andersen blev valgt


3.Formandens beretning

Niels Johnson gav en fyldig gennemgang af, hvad bestyrelsen har beskæftiget sig med i det forløbne år:

 

•Vintervedligeholdelsen har været forholdsvis dyr sidste vinter p.g.a. af den megen frost. Sæsonen startede den 2.12.2012 og sluttede med opfejning af sand den 17.4.2013


Bestyrelsen har indhentet nye tilbud på vintervedligeholdelsen for den kommende vinter. Det er besluttet at skifte leverandør til VM Anlæg, idet bestyrelsen forventer en ikke ubetydelig besparelse efter det afgivne tilbud.


•Vedligeholdelsen af de grønne områder har været tilfredsstillende. Der er lavet en 2-årig aftale med VM Anlæg, og arealerne bliver vedligeholdt på samme niveau i næste sæson.


•Grundejerforeningen har fået en hjemmeside, hvor det er muligt at se referaterne fra generalforsamlingen, bestyrelsesmøderne, telefonnumre på bestyrelsesmed-lemmerne o.s.v.  Adressen er: grundejerforeningenkatrine.dk


•Bestyrelsen havde indkaldt til en arbejdsdag den 1. juni 2013.  Initiativet var for-anlediget af den opfordring, der kom fra flere beboere på sidste års generalfor-samling.


Bestyrelsen havde forud besigtiget området og fundet, at det særligt var legeplad-sen, der trængte til en kærlig hånd. Beboerne kunne så tilmelde sig 4 specifikke opgaver, som bestyrelsen havde defineret.


Bestyrelsen hørte kun fra 1 beboer, hvorfor arbejdsdagen blev aflyst.


Bestyrelsen har derfor fjernet de genstande, der var gået i stykker og har besluttet også fremover at ville fjerne tingene efterhånden som de går i stykker.


Formanden opfordrede børnefamilierne til selv at foretage småreparationer, fjerne ukrudt omkring bord og bænke m.v.


•Skøderne på fællesarealerne

Viborg kommune overdrager principielt ikke skøder på fællesarealer til grundejer-foreninger.


Skødet på arealerne fra Finn Bach er udarbejdet og har ligget klar til underskrift

hos Finn Bach i ca. 1 år. Der sker ikke noget, selv om der er rykket flere gange.


•Byggeriet af Katrinehaven er færdigt.


ødelagte fortov er nu repareret


der er lavet vejbump, som der er aftalt, men der mangler fortsat afstrib-ning og 2 pullerter, hvilket dog er lovet færdig i den kommende uge, hvis vejret tillader det.


Der mangler parkeringspladser til Katrinehaven, selv om der ifølge Viborg Kommune er etableret det antal, som kommunen er forpligtet til i forbin-delse med byggeriet. Kommunen overvejer p.t. en mulig placering af de manglende pladser, enten langs volden, på græsarealet over for de gule rækkehuse på hjørnet af Katrinevænget og busgaden eller evt. på græs-arealet i vejsiden langs Katrinehaven.


Bestyrelsen indkalder til et beboermøde, når forslaget foreligger, og så-fremt placeringen foreslås på grundejerforeningens fællesarealer.


Oprydningen langs volden mangler. Det afventer beslutningen om etable-ring af parkeringspladser.


Endvidere mangler en forlængelse af fortovet hen til busgade, som der foreligger aftale om med Viborg Kommune.


Der er indgået en aftale om driftstilskud til grundejerforeningen fra Katri-nehaven. Aftalen indebærer et årligt driftstilskud til vintervedligeholdelse og vedligeholdelse af grønne områder svarende til kontingentet for 7 hus-stande. Driftstilskuddet for det kommende år er således kr. 8.400.


•Lokalplanforslaget vedrørende etablering af en dagligvareforretning er p.t. ude i høringsfasen og bestyrelsen har allerede afgivet sine bemærkninger til forslaget. Bemærkningerne vedrører især problemerne omkring trafiktætheden, samt ind- og udkørselsforholdene til såvel Katrinevænget som Agerlandsvej. Bestyrelsen har peget på en rundkørsel ved Katrinevænget, Agerlandsvej og Kastanievej som en mulig løsning, og samtidig foreslået, at den nye dagligvarebutik får direkte udkørsel til rundkørslen.


Herudover har bestyrelsen peget på problemerne omkring bustrafikken og foreslå-et, at busholdepladsen over for de gule rækkehuse flyttes i forbindelse med plan-lægning af trafikafviklingen for det nye lokalplanområde.


Formanden læste den samlede indsigelsen op for forsamlingen.


•Formanden takkede for den årlige bestyrelsesmiddag, som bestyrelsen har indtaget og nydt.


Beretningen blev godkendt af forsamlingen.


4.Fremlæggelse af regnskab

Kassereren Thomas Pedersen gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

 

5.Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsperiode og fastsættelse af kontingent

Kassereren Thomas Pedersen gennemgik budgetforslaget for det kommende år, 1.7.2013 til 30.6.2014. Budgettet blev godkendt, herunder med et uændret kontingent og en uændret henlæggelse til vejfonden.


I budgettet var der ikke indregnet det driftstilskuddet fra Katrinehaven, der efter budget-tets udarbejdelse er opnået enighed om. Driftstilskuddet svarer til kontingentet for 7 husstande og udgør derfor kr. 8.400 i budgetperioden.


6.Valg af medlemmer til bestyrelsen

•Ole Fisker, Katrinevænget 25 blev valgt for de kommende 2 år.

•Niels Johnson, Katrinevænget 11 blev genvalgt.


7.Valg af suppleanter til bestyrelsen

•Jannie Poulsen, Katrinevænget 41 blev valgt

•Anne Dorte Møller, Katrineparken 33 blev genvalgt.


8.Valg af revisor og revisorsuppleant

•Michael Kristensen, Katrinevænget 39 blev valgt som revisor og

•Allan Simonsen, Katrinevænget 21 blev valgt som suppleant.


9.Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.


10.Eventuelt

Spørgsmålet om yderligere indsigelse i forhold til lokalplanforslaget blev drøftet, idet der kunne konstateres en bekymring for børnenes sikkerhed ved at benytte busgaden som skolevej. Anette Kristensen, Katrinevænget 39 vil tage initiativ til at udarbejde en sup-plerende indsigelse og indsamle underskrifter hos beboerne.


Bestyrelsen blev rost for indsatsen i det forløbne år.


Referent:

Niels Jørgen Andersen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat


Bestyrelsesmøde den 19. september 2013 kl. 20.00 på Katrineparken 2

__________________________________________


Deltagere:

Niels Albert Johnson, Thomas Pedersen, Stehen Myrhøj og Niels Jørgen Andersen


Dagsorden


1.Status på udestående med Kommunen.

Niels redegjorde for status.


Viborg Kommune har bedt terræn-entreprenøren komme med en pris på opretning af fortov, maling af vejbump, etablering af to pullerter samt genplantning af de to knækkede vejtræer.


Derudover har kommunen bedt arkitektfirma om at lave forslag til parkering og få en pris på dette.


Spørgsmålet om forlængelse af fortov mm. hører under kommunens vejafdeling, som ikke har givet en melding om, hvornår dette sker. Forlængelsen er for længst aftalt med kommunen.


Formanden følger op på sagen, så fortov m.v. fremskynde, så det kan blive færdig inden vinteren.


2.Bussen / stoppested

Spørgsmålet om busdrift, herunder placeringen af busstoppesteder, ligger uden for det område, grundejerforeningen skal beskæftige sig med efter vedtægterne.


Bestyrelsen vil dog tage spørgsmålet med i overvejelserne, når lokalplan 423 kommer i høring – formentlig inden længe. Lokalplan 423 omhandler etablering af en dagligvarebutik ved Agerlandsvej ind mod Katrineparken ulige numre.


Bestyrelsen forventer, at det kan komme på tale at komme med bemærkninger til planen i forhold til udkørselsforholdene, trafikafviklingen og måske også parkeringsforholdene. I den forbindelse vil det være naturligt at inddrage spørgsmålet om en hensigtsmæssig placering af busstoppestedet, som med den nuværende beliggenhed er til gene for beboerne i Katrineparken.


3.Aftaler vi skal have lavet med Katrinehaven, hvad skal aftales og hvem gør det.

Det blev aftalt, at Niels og Thomas optager forhandling med Katrinehavens ledelse om at bidrage til økonomisk til de ting, som Katrinehaven benytter sig af i området. Det drejer sig bl.a. om græsklipning på arealet op mod Katrineparken ulige numre, snerydning og grusning af grundejerforeningens fortove og stier, som det kan konstateres, at beboerne benytter flittigt.


Bestyrelsen fandt af et årligt bidrag svarende til kontingentet for 5 parceller, kunne være et udgangspunkt, d.v.s. p.t. kr. 6.000 årligt.


4.Legepladsen

Bestyrelsen var ikke indstillet på at afsætte særskilte midler i budgettet til løbende vedligeholdelse af legepladsen.


Beboerne, herunder dem, der benytter legepladsen, havde ikke meldt sig til en fælles arbejdsdag, som særligt var tænkt brugt til vedligeholdelse af legepladsen.


Steen havde repareret gyngen og fjernet det ene vippedyr, som var i stykker og ubrugbart.


Kommer der forslag fra beboerne om afsætning af penge til legepladsen, overlades det til generalforsamlingen at forholde sig til forslaget.


Efterhånden som legeredskaberne går til, bør de fjernes af hensyn til børnenes sikkerhed.


Bestyrelsen finder naturligvis ikke noget til hinder for, at de beboere, der besøger og bruger legepladsen, samtidig med at børnene leger, benytter lejligheden til f.eks. at fjerne lidt ukrudt.


5.Snerydning/Glatførebekæmpelse

Det blev aftalt at Thomas tager kontakt til Thomas Nørgaard med henblik på en fortsættelse i den kommende vinter.


Der var generel tilfredshed med snerydningen og glatførebekæmpelsen.


6.Regnskab for 2012/13

Der var umiddelbart ingen bemærkninger til regnskabet.


Niels Jørgen gjorde opmærksom på, at erfaringerne viste, at det var nødvendigt at have nøje kontrol med de leverede ydelser, inden regningerne bliver betalt. Aftalte ydelser bliver ikke altid leveret. Eksempelvis er der vist ikke sprøjtet for ukrudt på parkeringsarealerne og det fælles fortov i år, hvilket så betyder, at restbetalingen til VM Anlæg her i efteråret skal reduceres med kr. 2.000, da denne ydelse er med i tilbuddet fra VM Anlæg.


7.Budget 2013-2014

Thomas fremlagde et budget, som blev godkendt. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent til den kommende generalforsamling.


8.Generalforsamling, dato, hvem gør hvad etc.

Thomas tager kontakt til pedellen og aftaler datoen. Steen sørger for øl/sodavand. Niels Jørgen for stemmesedlerne og tjekliste. Niels kontakter Ole Fisker som et muligt emne til dirigent.


9.Evt.

Intet under punktet.Referent: Niels Jørgen Andersen-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bestyrelsesmøde 15.04.2013


Referat af bestyrelsesmøde den 15. april 2013 kl. 18.3kl. 18.39


I mødet deltog Niels Johnson, Thomas Pedersen og Niels Jørgen Andersen. Steen Myrhøj havde meldt forfald


Dagsorden:

 

1.Status på skødet

Niels Johnson orienterede om, at han endnu ikke havde fået skødet fra Finn Bach. Niels underskrev skødet den 30. oktober 2012 og fremsendte det til Finns advokat til under-skrift.

 

Det blev aftalt, at Thomas undersøger hos Bach-Gruppen, hvor skødet bliver af.

 

2.Vedligeholdelse af grønne områder

Grundejerforeningen har endnu ikke lavet kontrakt med VM Anlæg for den kommende sæson, fordi der fortsat er en række uklarheder omkring foreningens arealer, som be-styrelsen havde håbet at kunne få afklaret inden en kontraktindgåelse.

 

VM Anlægs har tidligere afgivet et tilbud, som imidlertid var baseret på, at vi fik fær-diggjort arealet langs volden. Det blev som bekendt nedstemt på generalforsamlingen, hvorfor tilbuddet skal reduceres på dette grundlag.

 

Bestyrelsen har også afventet en færdiggørelse af Katrinehaven, fordi dele af Grund-ejerforeningens fællesarealer har været anvendt til oplagsplads, parkeringsareal m.v. under byggeriet. Dele af arealerne vil kommunen derfor skulle bringe tilbage til den op-rindelige stand. På grund af byggeriets forsinkelse har der endnu ikke været afholdt møde med Viborg Kommune.

 

På grund af det fremskredne tidspunkt, besluttede bestyrelsen nu at tage kontakt med VM Anlæg for at indgå aftale for denne sæson, og det aftaltes, at Niels Jørgen snarest forhandler kontrakten på plads med afsæt i det oprindelige tilbud fra VM Anlæg.

 

Der er efterfølgende indgået følgende aftale med VM Anlæg om vedligeholdelsen af are-alerne for 2013 og 2014:

 

Til sammenligning betalte vi i 2011 og 2012 kr. 39.268 for vedligeholdelsen.

 

3.Planlægning af arbejdsdag.

Forud for mødet besigtigede bestyrelsen området. Det er især legepladsen, der trænger til et eftersyn.

 

Bestyrelsen konstaterede umiddelbart følgende mangler ved legepladsen:

•Kanten omkring sandkasse trænger til udskiftning

•På den ene gynge mangler der en skive til fastgørelsen af dækket.

•Et vippedyr er i stykker og skal enten fjernes eller repareres.

•Trappen til rutschebanen trænger til reparation.

Det blev aftalt, at der indkaldes til arbejdsdag lørdag den 1. juni 2013 kl. 10.00, og at beboerne ved tilmelding skal melde sig til at tage vare om en konkret opgave. Hvis ikke der kommer tilmeldinger, aflyses arbejdsdagen.

4.Møde med Viborg Kommune

Bestyrelsen vil snarest aftale et nyt møde med Viborg Kommune med henblik på bl.a. drøftelse af følgende forhold:

a.Reparation af vejarealet efter byggeriet (især i svinget ved busgaden og ved ud-kørslen til Agerlandsvej)

b.Anlæg af indkørsel til Katrinehaven med SF-sten, jfr. tidligere aftale.

c.Formaliteterne omkring Viborg Kommunes overtagelse af Katrinevænget til efter indkørslen til Katrinehaven, jfr. tidligere aftale. 

d.Reetablering af fællesarealet langs volden, der er anvendt som oplagsplads un-der byggeriet (reetablering eller en økonomisk kompensation, som grundejerfor-eningen kan anvende til færdiggørelse af arealet).

e.Anlæg af fortov hen til busgaden og helst op ad busgaden til indkørslen til Katri-neparken lige numre.

f.Reparation af ødelagt fortov på Katrinevænget (helt hen til indkørslen til Katri-neparken ulige numre er fliserne trykket skæve på grund af tung trafik over for-tovet).

g.Et skilt til Katrineparken ulige numre er sammen med et teknik-skab blevet på-kørt under byggeriet og skal repareres.

h.Hvad har Viborg Kommune tænkt sig at gøre ved det grønne areal, der grænser op til Katrineparken lige numre, og som nu i vid udstrækning anvendes til parke-ringsplads for Katrinehaven.

i.Parkeringsforholdene generelt ved Katrinehaven er ikke tilfredsstillende (Biler parkerer såvel langs vejen som på det det grønne område, som grundejerfore-ningen hidtil har vedligeholdt)

5.Regnskab/budget

Kassereren gav en aktuel status på regnskabet.

 

Kontingentet var indgået, bortset fra en enkelt grundejer, der endnu ikke havde betalt. Bestyrelsen overvejer, om der fremover automatisk skal udsendes en skriftlig rykker med tillæg af ”rykkergebyr”, når kontingentet ikke betales rettidigt.

 

Vinteren i 2012/2013 har været lang og dyr. Der er brugt kr. 26.650. Hertil kommer udgiften til fejning og opsamling af sand.

 

6.Grundejerforeningen hjemmeside

For at kunne give en bedre information til beboerne har bestyrelsen besluttet at oprette en hjemmeside, hvor vedtægter, referater, regnskaber m.v. kan offentliggøres.

 

Thomas står for opbygningen og bestyrelsen forventer snart at kunne tage den i brug.

Adressen bliver: grundejerforeningenkatrine.dk

 

7.Eventuelt

Der var ingen emner under aktuelt.

 

Bestyrelsen:

Formand Niels Johnson, Katrinevænget 11

Kasserer Thomas Pedersen, Katrineparken 3

Sekretær Niels Jørgen Andersen, Katrinevænget 9

Medlem Steen Myrhøj, Katrineparken 2

 

Referent

 

 

Niels Jørgen Andersen