Retningslinier for Grundejerforeningen KATRINE’s Vejfond


Oprettelse

Fonden er oprettet med hjemmel i § 3, stk. 2 i foreningens vedtægter og efter beslutning på generalforsamlingen den 31. oktober 2007.   


Formål

Fonden har til formål at (med-)finansiere udgifter til vedligeholdelse og renovering af fællesveje, stier og fortove i foreningens område, samt eventuelle mindre anlægsarbejder i tilknytning hertil.


Henlæggelser til fonden

Bidrag til fonden blev i forbindelse med oprettelsen fastsat til kr. 300 årligt pr. husstand. Forslag om ændringer i bidragets størrelse skal optages på dagsordenen til og godkendes af generalforsamlingen.


Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen beslutte at foretage ekstraordinære henlæggelser til fonden af midler hidrørende fra foreningens likvide formue.


Anvendelse af fondsmidlerne

Midlerne fra fonden kan anvendes til:


•Vedligeholdelse og renovering af

private fællesveje, stier og fortove


•Udbedringer af sammensunkne kloakbrønde i området, som ikke vedkommer Viborg Kommune, og som den enkelte grundejer derfor ville være forpligtet til at udbedre.


•Mindre anlægsarbejder, f.eks. trafikdæmpende og –regulerende foranstaltninger, forlængelse/regulering af fortove m.v.


Fonden dækker ikke udgifter til udbedring af skader, som enten den enkelte grundejer, Viborg Kommune eller private entreprenørvirksomheder hæfter for.


Anvendelse af midler fra fonden til mindre vedligeholdelsesarbejder forudsætter godkendelse af en enig bestyrelse. Større vedligeholdelses-/renoveringsarbejder, eller arbejder, hvorom der ikke er enighed i bestyrelsen, forudsætter generalforsamlingens godkendelse.


Regnskab med fondsmidlerne

Der føres særskilt regnskab med fondens midler, som indsættes på en separat konto i et pengeinstitut.


Indestående fondsmidler følger ejendommene ved eventuelt salg.


Godkendelse af retningslinierne

Disse retningslinier er godkendt på foreningens generalforsamling den 29-10-2008.